Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thủy điện Hủa Na, Nghệ An

Về công trình Thủy điện Hủa Na phải khẳng định rằng, đây là công trình thủy điện “xương” nhất trong tất cả các công trình thủy điện đã và đang xây dựng ở Việt Nam. Nhà máy nằm ở một vùng sơn cước nghèo nhất nước và cách xa trung tâm tỉnh đến… 200km.

V? d?u trang