Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Khu di tích chiến khu Ngọc Trạo, Thanh Hóa

Ngọc Trạo là tên gọi địa danh của một bản dân tộc Mường, huyện Thạch Thành. Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, bản này thuộc về tổng Trạc Nhật; còn nay thì thuộc về xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành. Năm 1941, khi Tỉnh uỷ Thanh Hoá quyết định thành lập chiến khu du kích tại đây để hưởng ứng Bắc Sơn, Nam Kỳ khởi nghĩa thì từ đó đến nay vẫn gọi là chiến khu du kích Ngọc Trạo.

V? d?u trang