Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền Quán Thánh, Hà Nội

Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa. Bốn ngôi đền đó là: Đền Bạch Mã - Bạch Mã tối linh từ; Đền Voi Phục - Tây trấn từ; Đền Kim Liên - Kim Liên từ

V? d?u trang