Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cửa Dương, Kiên Giang

Xã Cửa Dương được chính quyền cách mạng thành lập trong những năm kháng chiến trên cơ sở sáp nhập hai xã Dương Đông và Cửa Cạn. Về sau, một phần diện tích và dân số của xã Cửa Dương được tách ra để thành lập thị trấn Dương Đông (nay là phường Dương Đông).

V? d?u trang