Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Bảo tàng Quân Khu 3, Hải Phòng

Bảo tàng Quân khu 3, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

V? d?u trang